Regulamin społeczności CXO HUB

§ I. Terminy i definicje

1. Społeczność CXO HUB – oznacza zorganizowaną platformę internetową obejmującą oprogramowanie wraz z interfejsem graficznym dostępną pod adresem www.cxohub.pl.

2. ITwiz – ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498451 (dalej Wydawca). Kapitał zakładowy spółki: 100 000 złotych. NIP 525-257-07-16.
3. Konto – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail), hasłem oraz innymi danymi, podanymi przez Użytkownika w czasie rejestracji lub podczas korzystania ze Społeczności CXO HUB, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym ITwiz umożliwiający korzystanie ze Społeczności CXO HUB.
4. Członek Społeczności CXO HUB – osoba pełnoletnia, która poprzez dokonanie prawidłowej rejestracji w Społeczności zawarła z ITwiz umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną, w wyniku której utworzone zostało Konto.
5. Partner – przedsiębiorca współpracujący z ITwiz w celu zaoferowania Materiałów lub w ramach Wydarzenia.
6. Formularz – formularz rejestracyjny podlegający wypełnieniu w procesie rejestracji Konta.
7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, treści audiowizualne, treści multimedialne i inne treści udostępniane w Społeczności CXO HUB, w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Wydarzenie – wydarzenie organizowane przez ITwiz lub Partnera w ramach Społeczności, w szczególności w postaci webinarów, konferencji czy panelów dyskusyjnych, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w czasie i miejscu wskazanym przez ITwiz.
9. Zaproszenie – indywidualne zaproszenie osoby nieposiadającej Konta do dołączenia do określonego Wydarzenia.
10. Voucher – indywidualne zaproszenie do zarejestrowania się w Społeczności CXO HUB z możliwością pominięcia procesu weryfikacji zgłoszenia.
11. Kalendarium – usługa świadczona przez ITwiz, w ramach której Członkowie Społeczności CXO HUB będą mieli dostęp do kalendarium Wydarzeń, będą mogli zarządzać swoim udziałem w Wydarzeniach
12. Biblioteka – funkcjonalność Społeczności CXO HUB, w ramach której udostępniane będą Materiały.
13. Usługi – usługi świadczone przez ITwiz na rzecz Członka Społeczność CXO HUB w postaci wykonywania Materiałów, Wydarzeń, Kalendarium, Biblioteki oraz innych funkcjonalności Społeczności CXO HUB.
14. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny bezpłatnie pod adresem https://cxohub.pl/regulamin.
15. Polityka Prywatności – polityka prywatności Społeczności CXO HUB zawierająca informacji na temat przetwarzania danych osobowych Członków Społeczności CXO HUB dostępna pod adresem https://itwiz.pl/polityka-prywatnosci/

§ II. Konto

1. Założenie Konta
i. W celu korzystania z Usług dostępnych w Społeczność CXO HUB (za wyjątkiem Usług dostępnych dla nie zarejestrowanych użytkowników), konieczne jest posiadanie Konta, do założenia którego niezbędne jest posiadanie aktywnego (nie tymczasowego) konta poczty elektronicznej.
ii. W procesie rejestracji Konta należy podać w Formularzu dane zgodne z rzeczywistością: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę organizacji oraz stanowisko, hasło do konta. Jeżeli dane udostępnione w czasie rejestracji będą niewystarczające do zrealizowania konkretnej Usług, Członek Społeczności CXO HUB zostanie poproszony w późniejszym terminie o uzupełnienie danych, takich jak w szczególności: adres zamieszkania, numer telefonu, stanowisko, specjalizacja działalności firmy lub opinie lub poglądy.
iii. Poza wskazanymi powyżej danymi, każda osoba nieposiadająca Vouchera, poproszona zostanie o odpowiedź na pytanie „Dlaczego zależy Ci na udziale w spotkaniach Społeczności CXO HUB”. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niezbędne do uzyskania prawidłowej weryfikacji danego Formularza. Poprzez wypełnienie Formularza dana osoba wyraża chęć założenia Konta. Każdy Formularz podlega weryfikacji przez ITwiz, który poinformuje daną osobę o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail podany w Formularzu w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Formularza.
iv. ITwiz będzie weryfikować Formularze w zakresie odpowiedzi udzielonej na pytanie pod kątem jej zbieżności z wartościami oraz ideą Społeczności CXO HUB. ITwiz zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Formularza z uwagi na nadmiarową liczbę zgłoszeń lub Członków Społeczności CXO HUB. Osoba, która otrzymała informację na temat negatywnej weryfikacji konta może ponownie wypełnić Formularz po upływie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania negatywnej decyzji. ITwiz zastrzega sobie prawo do zablokowania danej osobie możliwości założenia konta w przypadku naruszenia przez daną osobę w Formularzu postanowień § III.3 Regulaminu.
v. Konto zostaje aktywowane w momencie wejścia przez Członka Społeczności CXO HUB w link potwierdzający wysłany na podany przez niego adres e-mail.
vi. Konto może zostać również założone za pośrednictwem posiadanego przez Członka Społeczności CXO HUB konta w serwisie Facebook lub LinkedIn, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w danym Formularzu. W takim wypadku Konto zostanie założone w oparciu o dane przypisane do konta w serwisie Facebook lub LinkedIn.
vii. ITwiz zastrzega prawo do dokonania weryfikacji danych Członka Społeczności CXO HUB z rzeczywistością, zarówno w momencie rejestracji, jak i po założeniu Konta.
viii. Konto może zostać również założone poprzez aktywację kodu zawartego w Voucherze oraz wypełnienie Formularza o dane wskazane w ust. ii powyżej, bez konieczności odpowiedzi na pytanie oraz bez weryfikacji Formularza przez ITwiz. ITwiz zastrzega sobie prawo do przekazania Vouchera wybranym przez siebie osobom.

2. Odstąpienie, rozwiązanie oraz usunięcie Konta
i. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Członka Społeczności CXO HUB, które ITwiz uzna za szkodliwe dla Społeczności CXO HUB, rażącym naruszeniem przez Członka Społeczności CXO HUB postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przez ITwiz przepisów prawa, umowa zawarta przez Członka Społeczności CXO HUB z ITwiz (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji, a w przypadku oświadczenia Członka Społeczności CXO HUB – elektronicznie za pomocą Konta lub na adres e-mail ITwiz: cxohub@itwiz.pl.
ii. Członek Społeczności CXO HUB może zażądać usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź elektronicznie oświadczenie skierowane do ITwiz – elektronicznie za pomocą Konta lub na adres e-mail ITwiz: cxohub@itwiz.pl.
iii. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Członka Społeczności CXO HUB, które ITwiz uzna za szkodliwe dla Społeczności CXO HUB, rażącym naruszeniem przez Członka Społeczności CXO HUB postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przez ITwiz przepisów prawa, umowa zawarta przez Członka Społeczności CXO HUB z ITwiz (dotycząca określonego Konta).
iv. Członek Społeczności CXO HUB może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną (w postaci dostępu do Społeczności CXO HUB) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub elektronicznie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia aktywacji Konta.

3. Zmiana danych
i. Członek Społeczności CXO HUB może w każdym momencie dokonać zmiany lub aktualizacji danych podanych podczas rejestracji, bądź korzystania ze Społeczności CXO HUB (np. w przypadku zgłoszenia chęci udziału w Wydarzenia lub uzyskania dostępu do Materiału). Dokonanie zmian następuje poprzez funkcjonalność panelu użytkownika, lub kontakt. ITwiz zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zmienionych danych.

§ III. Warunki korzystania ze Społeczności CXO HUB

1. Wymogi sprzętowe dostępu Członków Społeczności CXO HUB do Społeczności CXO HUB
i. ITwiz dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Społeczności CXO HUB było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Społeczności CXO HUB to przeglądarka internetowa.

2. Przerwy w działaniu Społeczności CXO HUB
i. ITwiz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Społeczności CXO HUB w wymiarze 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Z uwagi na złożony charakter systemu informatycznego Społeczności CXO HUB, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, za które ITwiz nie ponosi odpowiedzialności. W każdym przypadku ITwiz postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
ii. Aby rozwijać Społeczność CXO HUB oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. ITwiz zapewni, aby przerwy techniczne były zaplanowane na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy ITwiz informuje Użytkowników z wyprzedzeniem.

3. Zakazy oraz ograniczenia w korzystaniu ze Społeczności CXO HUB
i. Podczas korzystania ze Społeczności CXO HUB, w tym w szczególności podczas Wydarzeń, istnieje zakaz dostarczania przez Członka Społeczności CXO HUB treści oraz komunikatów o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści:

 • zawierających wulgaryzmy;
 • naruszających prawa autorskie osób trzecich;
 • wzywających do łamania prawa lub Regulaminu;
 • zawierających treści pornograficzne, propagujące używanie narkotyków bądź niedozwolonych środków odurzających,
 • zawierających treści rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne, pobudzające do agresji, homofobiczne;
 • rozpowszechniających lub nakłaniających do pobierania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania;
 • służących agitacji politycznej, religijnej lub innej;
 • niemających związku z tematyką poruszaną podczas Wydarzeń;
 • naruszających dobra osobiste ITwiz, pracowników ITwiz, osób trzecich, Partnerów, pracowników Partnerów oraz innych Członków Społeczności CXO HUB.

ii. Jeden Członek Społeczności może posiadać tylko jedno Konto.
iii. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim poza upoważnionymi przez Członka Społeczności CXO HUB osobami. Właścicielem Konta w Społeczności CXO HUB jest osoba, która je założyła, podając przy rejestracji swoje dane osobowe.
iv. Każdy Członek Społeczności CXO HUB, który zauważy jakąkolwiek nieprawidłowość w Materiałach lub w treściach innych Członków Społeczności CXO HUB, powinien poinformować o tej okoliczności ITwiz.

§ IV. Korzystanie z Materiałów

1. Materiały dostępne są jedynie dla Członków Społeczności CXO HUB. ITwiz zastrzega sobie prawo do udostępnienia określonych Materiałów również niezarejestrowanym użytkownikom.
2. Materiały mogą być powiązane z organizowanymi przez ITwiz oraz Partnerów Wydarzeniami.
3. ITwiz informować będzie Członków Społeczności CXO HUB o Materiałach związanych z Wydarzeniami, w których wzięli udział lub wyrazili chęć wzięcia udziału.
4. Wszelki Materiały udostępnione w ramach Społeczności CXO HUB należą do ITwiz lub do wskazanego w Materiale Partnera i podlegają ochronie wskazanej w § IX Regulaminu.

§ V. Udział w Wydarzeniach

1. ITwiz w ramach Społeczności CXO HUB organizować będzie, w tym w szczególności we współpracy z Partnerami, Wydarzenia, w których uczestniczyć będą mogli Członkowie Społeczności CXO HUB lub osoby posiadające Zaproszenie. Osoby posiadające Zaproszenie w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu będą przed udziałem w Wydarzeniu zobowiązane do zaakceptowania Regulaminu oraz stosowania się do zasad w nim wskazanych w takim samym zakresie jak Członkowie Społeczności CXO HUB.
2. W celu wzięcia udział w danym Wydarzeniu, Członek Społeczności CXO HUB musi zaznaczyć chęć wzięcia udziału i potwierdzić warunki udziału w Wydarzeniu udostępnione mu przez ITwiz za pośrednictwem Kalendarium.
3. Do każdego Wydarzenia utworzona zostanie odrębna, w ramach Kalendarium, podstrona ze wszystkimi informacjami, Materiałami oraz formularzami dotyczącymi danego Wydarzenia. ITwiz zastrzega możliwość ograniczenia całkowitej liczby uczestników danego Wydarzenia.
4. Chęć wzięcia udziału w Wydarzeniu można składać nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem wydarzenia, jednakże o każdorazowym terminie zgłaszania chęci udziału Członkowie Społeczności CXO HUB będą informowani w opisie danego Wydarzenia w Kalendarium.
5. Po wyrażeniu chęci udziału i potwierdzeniu warunków Wydarzenia, ITwiz prześle pod adresem e-mail potwierdzenie rejestracji na dane Wydarzenie. W ten sam sposób ITwiz przypomni Członkowi Społeczności CXO HUB o Wydarzeniach, w których bierze udział, jak także o wszelkich zmianach w Wydarzeniu i pojawiających się w związku z danym Wydarzeniem Materiałach.
6. ITwiz, za pośrednictwem funkcjonalności Społeczności CXO HUB, w tym w szczególności Kalendarium oraz mailowo, będzie informować Członków Społeczności CXO UHB o najciekawszych nadchodzących Wydarzeniach, w tym w szczególności mając na uwadze poprzednie Wydarzenia, w których udział lub chęć udziału zgłosił Członek Społeczności CXO HUB.
7. ITwiz udostępni niezarejestrowanym użytkownikom informacje na temat nadchodzących Wydarzeń, w tym w szczególności w zakresie terminów, sposobu rejestracji oraz tematyki danego Wydarzenia.

§ VI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania oraz dostępu do Społeczności CXO HUB można zgłosić w szczególności:
i. pisemnie na adres ITwiz: ITwiz Media Group sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
ii. mailowo na adres: cxohub@itwiz.pl.
2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, sposoby złożenia reklamacji wskazane w poprzedzającym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu.
3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe, opis stanu faktycznego oraz żądanie. Członek Społeczności CXO HUB może zostać poproszony o podanie dodatkowych okoliczności lub dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
4. ITwiz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
5. Decyzję w przedmiocie reklamacji Członek Społeczności CXO HUB otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.

§ VII. Odpowiedzialność

1. ITwiz dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Społeczności CXO HUB oraz należytego wykonania Usług, jak również w celu ochrony danych osobowych Członków Społeczności CXO HUB.
2. ITwiz nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz komunikaty przekazywane przez Członków Społeczności CXO HUB podczas Wydarzeń. ITwiz reagować będzie niezwłocznie na wszelkie zgłoszenia Członków Społeczności CXO HUB dotyczące treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa bądź Regulaminu.
3. Materiały zamieszczone w Społeczności CXO HUB nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej, porady specjalistycznej lub oficjalnego stanowiska ITwiz lub danego Partnera. Materiały mogą stanowić materiały marketingowe i informacyjno-edukacyjne dotyczące ITwiz lub Partnera.

§ VIII. Dane Osobowe, Cookies

1. Administratorem danych osobowych Członków Społeczności CXO HUB jest ITwiz. W przypadku konkretnych Wydarzeń, administratorem lub współadministratorem danych osobowych może być również dany Partner. O zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia danego Wydarzenia Członkowie Społeczności CXO HUB zostaną poinformowani podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na dane Wydarzenie.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego dostępu do Społeczności CXO HUB oraz realizacji Usług za jej pośrednictwem.
3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym cele, w jakich ITwiz przetwarza dane osobowe, podstawy przetwarzania, przysługujące Członkom Społeczności CXO HUB prawa oraz inne kwestie związane z ochroną danych osobowych, znajdziesz w Polityce Prywatności.
4. Informacje dotyczące tego, z jakich plików cookies korzystamy oraz w jakim celu, znajdziesz w Polityce Cookies.

§ IX. Prawa Autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Społeczności CXO HUB jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym Materiałów, tj. treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Społeczności CXO HUB należą do ITwiz lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, w szczególności Partnerów, i objęte są ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Społeczności CXO HUB oraz Materiałom obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia następuje do niej dostęp.
2. Członek Społeczności CXO HUB uprawniony jest do korzystania z funkcjonalności Społeczności CXO HUB lub Partnerów nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie osobistego użytku i w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Społeczności CXO HUB lub w innym zakresie wskazanym w opisie danego Materiału lub Wydarzenia. Wykorzystanie w innym celu wymaga uprzedniej oraz pisemnej zgody ITwiz lub innego, wskazanego i uprawnionego podmiotu trzeciego, w tym danego Partnera.
3. Znaki towarowe ITwiz, CHO HUB oraz podmiotów trzecich, w tym w szczególności Partnerów, powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ X. Postanowienia końcowe

1. O zmianie Regulaminu ITwiz informuje Członków Społeczności CXO HUB i udostępnia im zmieniony Regulamin m.in. poprzez zmieszczenie informacji na stronie Społeczności CXO HUB. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Społeczności CXO HUB i zawiadomienia Członka Społeczności CXO HUB. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji zmian, co spowoduje wypowiedzenie umowy zawartej między Członkiem Społeczności CXO HUB a ITwiz ze skutkiem natychmiastowym, w efekcie czego Konto zostanie zamknięte zgodnie z postanowieniami § III Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika niezarejestrowanego ze Społeczności CXO HUB po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.
2. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych za pośrednictwem Społeczności CXO HUB jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03. 2021 r.

Przeczytaj też:

Przeczytasz w 6 min
0

Potencjał zmiany CyberSec: wyniki badania CXO Insight dla CyberSec Chapter

Przeczytasz w 6 min 70% uczestników CXO Insight „Potencjał zmiany cyberbezpieczeństwa” ocenia, że poziom bezpieczeństwa organizacji jest odpowiedni. Jednocześnie ponad połowa ocenia kompetencje CyberSec w firmie jako niedostatecznie, ale w zdecydowanej większości organizacji trwa ich uzupełnianie. Jakie jeszcze odpowiedzi przyniosło badanie? W pierwszym z serii sondaży CXO Insight towarzyszących spotkaniom CyberSec Chapter poświęconym transformacji cyberbezpieczeństwa na polskim rynku pytaliśmy […]

Przeczytasz w 5 min
0

Jak zostałem menadżerem robotów?

Przeczytasz w 5 min Automatyzacja procesów biznesowych to często temat kontrowersyjny. Z jednej strony jest ona pożądana przez organizację, z powodu potencjalnych oszczędności oraz podniesienia jakości i efektywności wykonywanych procesów. Z drugiej zaś wszechobecne artykuły i raporty wskazują na ryzyko w przyszłości masowych zwolnień na rzecz robotów. To potęguje strach pracowników przed utratą pracy i opór przed stosowaniem Robotic Process Automation. Jak jest naprawdę pokażę na przykładzie firmy Alda Foods?

Przeczytasz w 10 min
0

Jak budować własne kadry chmurowe?

Przeczytasz w 10 min Czy programy transformacji chmurowej a wraz z nimi transformacja cyfrowa są zagrożone przez deficyt kompetencji? W jaki sposób niedostatek specjalistów chmurowych wpływa na jakość i organizację tych programów? Problem deficytu kompetencji chmurowych pragnę omówić to na przykładzie kompetencji odpowiednich dla dużych przedsiębiorstw. Taki chmurowy poziom enterprise bardzo wyraźnie różni się np. od zestawu kompetencji dla […]

Dziś tam gdzie jest cyfrowe terra incognita są członkowie CXOHUB, którzy są pionierami cyfryzacji, transformacji do nowej gospodarki (new normal).

Zapraszam do udziału,
Szymon Augustyniak

Misja, wizja i wartości CXO HUB

 • CXO HUB powstało, aby zgromadzić najlepszych menedżerów i ekspertów w zakresie szeroko pojętej cyfrowej zmiany.
 • Misją społeczności CXO HUB jest promowanie wiedzy oraz sylwetek jej członków na arenie polskiej oraz międzynarodowej.
 • Społeczność CXO HUB stanie się widoczną, słyszalną siłą w dyskursie o przyszłości i standardach w zakresie zastosowań nowych technologii.

Zdobywaj kontakty, buduj relacje

CXO HUB:

 • wspiera budowę wizerunku merytorycznej i doświadczonej firmy
 • zapewnia oryginalne, inteligentne formaty budowania relacji
 • tworzy zaangażowaną i aktywną społeczność
 • buduje i dystrybuuje unikalny content dla publiczności
 • zapewnia przestrzeń do budowy kontaktu, relacji i wpływu

Dołącz do nas!

Formuła CXO HUB jest etyczna w wymiarze moralnym, obiektywna w wymiarze poznawczym oraz neutralna w wymiarze relacji z rynkiem.

Dołącz do naszej społeczności w serwisie LinkedIn

 

Dla kogo jest CXO HUB:

 • CIO polskich przedsiębiorstw
 • szefowie IT
 • liderzy największych firm w Polsce
 • decydenci zakupu rozwiązań informatycznych